header

Aşkını Geri Getirme Duası

Halife-i sani-i Resul-i Kibriya Cenab-ı Ömer ibn’ül Hattab’ın mahdumi mükerremleri, ulemayı ashab-ı kiramdan Abdullah (R.A.)’dan mervidir. Müşarünileyh buyurmuşlardır ki:
Cenab-ı Hak’dan her ne suretle olur ise olsun, bir haceti olup buna nail ve muvaffak olmadığı arzu eden kimse Çarşamba Perşembe ve Cuma günleri oruç tutsun. xxx günü oldukça gusül edip ve temiz çamaşır giyip camii şerife gitsin. Giderken mümkün olduğu olduğu kadar bir miktar gitsin. Giderken mümkün olduğu kadar bir miktar sadaka versin. Cuma namazını edadan sonra:
Allahümme inni eselüke bismikerrahmanirrahimi Allahü la ilahe illa hüvel hayyül kayyümü la te’huzühü sinetün vela nevmün lehü mafissemavati vema fil erdı men zellezi yaşfe’u ındehü illa biiznihi ye’lemü öa beyne eydihim vema halfehüm vela yühıtune bişey in min ılmihi illa bima şae ve sıa kürsiyyühüssemavati vel erdı vela yeüduhü hıfzuhüma ve hüvel aliyyül azimillezi anet lehül vücudühü ve haşiat lehül esvatü ve veciletil kulübü min haşyetihi eselüke enne tüsalli ve tüsellim ala seyyidina Muhammedün ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ve en tekdi haceti ve hiye.
Okuduktan sonra yüz yirmi bir defa Besmele-i Şerife kıraat ile dua eder ise behemehal haceti reva ve matlubu hasıl olur.
Bu duayı okuduktan sonra haceti ne ise onu zikir etmelidir.

ask
medyum2